Trang Đầu » Chủ đề

Tết Trồng cây


[2/03/2019]

Nguyễn Đình Cống
Nên phân biệt giữa việc “trồng cây”, là một hoạt động với “tết trồng cây” là một phong trào. Hoạt động nhằm đến hiệu quả thực tế còn phong trào chủ yếu để báo cáo thành tích. Trong phong trào người ta ít chú ý đến hiệu quả thực tế, miễn là có lễ phát động với  trống dong cờ mở và lời hô hào của lãnh đạo, có thành tích để báo cáo, để tuyên truyền, để động viên tinh thần.
Về Tết trồng cây, ở nơi nào có …