Trang Đầu » Chủ đề

Tham nhũng đất đai


[7/04/2019]

Ngô Thị Hồng Lâm
Nguồn gốc đất:
Năm 1968 ông Nguyễn Văn Tý đứng tên mua đất của “Địa phận Công giáo” một mảnh đất có diện tích 715m2, trên hoạ đồ được phân thành:
7 lô thổ cư, được đánh số thứ tự từ 8 … đến lô số 14, có 16 trụ sạn cột mốc, có bảng xác định toạ độ; 103,27, 34,111,109 thuộc sổ địa bộ 241. Bản đồ số 2, tờ bản đồ số 1.
Đăng kí trước bạ ngày 21/9/1968 toạ lạc tại địa chỉ xã Phú Thọ …