Trang Đầu » Chủ đề

thanh lọc


[28/11/2018]

Nguyễn Đình Ấm

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Đình Ấm nói chí lý quá, làm báo là làm nghề hẳn hoi, như các cụ đã dạy: ‘sinh ư nghệ, tử ư nghệ’. Làm nghề thì phải sống chết với nghề kia mà! Huống chi việc mất ba cái chức cỏn con đâu đã chết chóc gì đâu. Ai có tay nghề cao thì dù chẳng có tý chức tước nào vẫn sống khỏe. Bây giờ trong xã hội có đến gần ngàn tờ báo đủ các thể loại; tuy phần lớn …