Trang Đầu » Chủ đề

thị trường chứng khoán


[14/06/2018]

Lưu Trọng Văn

Hay quá. Chưa lúc nào một quyết định ở chính trường cộng sản lại ngay lập tức làm rúng động nền kinh tế thị trường đất nước như lúc này. Một sự kiện như thế đủ cho thấy, những cơ chế nhằm tạo ra hàng loạt đinh ốc cho nền tảng của thể chế hình như không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng điều này lọt được vào tai các ông bà đang nắm quyền hành tối cao e hơi khó đấy. Có khi ông Tổng Lú lại …