Trang Đầu » Chủ đề

Thông báo


[24/02/2019]

THÔNG BÁO
 
Về việc Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh chấm
dứt hoạt động

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh mang tên nhà văn hóa lỗi lạc Phan Châu Trinh là một tổ chức phi chính phủ, được nhiều nhà trí thức tâm huyết thành lập từ năm 2007 (lúc đầu mang tên Quỹ Dịch Thuật Phan Châu Trinh) với sứ mệnh góp phần phục hưng, du nhập, khởi phát, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm phục vụ công cuộc canh tân văn hóa Việt …