Trang Đầu » Chủ đề

Trang Bauxite Việt Nam


[30/06/2019]

Quốc Phương
BBC News Tiếng Việt

BÁI BIỆT PHẠM HUYNH
Anh Phạm Toàn yêu quý,
Vô cùng đau đớn khi biết tin Anh ra đi giữa lúc tôi và anh chị em Bauxite Việt Nam không ai có mặt ở Hà Nội để vĩnh biệt Anh. Đó là điều quá ư bất nhẫn mà không biết làm sao. Bauxite Việt Nam đã tồn tại được 10 năm và tình bạn giữa chúng ta cũng đã có chẵn một thập niên gắn bó. Trong 10 năm ấy Anh còn dành tâm huyết cho bộ …