Trang Đầu » Chủ đề

Trí thức bỏ đảng


[26/02/2019]

(Kỷ niệm 13 năm ngày mất BS Dương

Quỳnh Hoa 25-2-2006,

người tiên phong trong hàng ngũ trí

thức rời bỏ Đảng CS Việt Nam)(*)
Mai Thanh Truyết

Bài này của tác giả Mai Thanh Truyết viết sau khi cố BS Dương Quỳnh Hoa mất. Mới đó mà đã 8 năm rồi. Một số các bạn muốn biết về nữ chí sĩ được xem là người đầu tiên thẳng thắn ra khỏi Đảng Cộng sản ở Việt Nam vào năm 1979. Bài viết tương đối đầy đủ. Ai chưa đọc thì nên đọc, vì gần …