Trang Đầu » Chủ đề

Trí thức tinh hoa


[20/10/2019]

Hoàng Trúc
Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn

ĐIỀM BÁO CHO MỘT CÁI CHẾT KHÁC
Cái chết của trí tuệ và nhân cách Lê Hải An là cái chết của sự lương thiện và chân chính trong chính trường Việt Nam.
Một chính trường mà người đứng đầu nội các quản trị quốc gia và điều hành nền kinh tế đất nước chỉ thấy làm công việc của hoạt náo viên, lăng xăng khắp sân khấu cuộc đời chỉ nói được những câu chọc cười rẻ tiền.
Một chính trường mà Bộ …