Trang Đầu » Chủ đề

Vận mệnh tương đồng


[12/06/2019]

An Viên
Việt Nam không phải là Trung Quốc, nhưng Trung Quốc sẽ là Việt Nam tiếp theo trong tương lai.

  
Foreign Policy ngày 6.6 nhận định, Việt Nam sẽ không thể là Trung Quốc.
Bài viết này đến từ quan điểm nêu trên, mặc dù bản thân ý thức hệ cũng như những giải pháp chỉnh đốn Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng khiến nhiều người sa sút niềm tin về sự độc lập, tự chủ trong quản trị đường lối quốc gia.
Xét trên thuộc tính kế thừa, kể …