Trang Đầu » Chủ đề

Văn minh sông Hồng


[31/10/2018]

Nguyễn Ngọc Chu

“Những giọt nước mắt nuốt vào trong của hàng triệu đồng bào Lạc Việt sẽ hoà quyện vào thuỷ mạch Hồng Hà, âm vang đến trời xanh, cảm động cả quỷ thần, thức tỉnh những lương tri mê muội, nhấn chìm những đập tràn đen tối” – N.N.C.
Không biết ông Tổng Trọng “phận mỏng cánh chuồn” có kịp mạng mớ sách vở Mác-Lê của ông ra mà cứu vớt sinh mạng châu thổ sông Hồng, cũng là sinh mạng của cả một vùng đồng bằng miền Bắc, nơi …