Trang Đầu » Chủ đề

VASFCESR


[13/09/2018]

NĂM THỨ 8 (2018-2019)

Quỹ Khuyến Học Việt-Mỹ (VASF)

&
Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập

(CESR)

Email: dlp.vasfcesr2@gmail.com;

ptbs5888@gmail.com;

ricknphung@gmail.com

Thư loan báo về chương trình

“Thách đố – Cộng hưởng”

Năm thứ 8 của VASFCESR

Ngày 8 tháng 9, 2018
Thưa quí vị làm việc thiện nguyện:
Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) là hai tổ chức thiện nguyện nhỏ do một gia đình người Mỹ gốc Việt quyết tâm dùng tiền để dành của mình giúp xã …