Trang Đầu » Chủ đề

Việt Nam trên bàn cờ thế giới hiện đại


[7/06/2019]

Nguyễn Quang Dy
Trong bài này, tôi mượn hình tượng “đoàn tàu Việt Nam” để dễ hình dung và chia sẻ, với những ẩn ức và ám ảnh trong tâm thức người Việt. Đã lâu tôi không đi tầu, nhưng những kỷ niệm khó quên về tầu hỏa vẫn còn đọng lại từ thời niên thiếu và thời chiến tranh. Nay tôi ngại đi tầu không phải chỉ vì nó chạy quá chậm, mà còn vì những ám ảnh trong tâm thức.
Đoàn tầu Việt Nam đang ở đâu
Mỗi lần nghe bài …