Trang Đầu » Chủ đề

Xã hội cộng sản


[5/05/2019]

Lê Thị Minh Hà

Đúng là khủng hoảng thật, khủng hoảng niềm tin vào ý thức đạo đức của con người! Rõ ràng Đoàn thị là tội phạm giết người (dẫu là không tự giác như thị khai), may mắn thoát án tử. Lẽ ra phải lặng lẽ trở về, cúi mặt xin lỗi cộng đồng rồi lặng lẽ mà tu dưỡng cho xứng với những ơn nghĩa mà mình mắc nợ. Đằng này…
Bình Nguyên
Kinh quá cô ạ. Ít nhất thì những người tự hào đã đưa cô ấy về lại …