Trang Đầu » Chủ đề

Xã hội Trung Quốc


[24/10/2018]

Vũ Kim Hạnh

Một trại súc vật khổng lồ đúng nghĩa!
Trần Trung Thanh
Phải nói cho công bằng, đây là mô hình xã hội hài hòa lý tưởng theo kiểu XHCN mang mùi Đại Hán mà gã họ Tập định áp dụng cho toàn thế giới trong vài chục năm nữa, theo chiến lược “Một vành đai một con đường” của y, cứ kéo quân đến đâu là áp dụng đến đấy. Nhưng bất hạnh là gặp phải gã tư bản Donald Trump đánh hơi quá giỏi, khi sang Tử Cấm Thành …