Category Archives: Nhân tài

Cộng sản Việt Nam với người hiền tài

Nguyễn Đình Cống Cộng sản Nga đã từng dùng được nhiều hiền tài mà có sức mạnh quân sự và khoa học vũ trụ. Cộng sản Tàu nhờ thu hút được nhiều hiền tài mà phát triển được đất nước. … Continue reading

Posted in Nhân sự thể chế, Nhân tài | Leave a comment