Category Archives: Quản lý nhà nước

Nghị định, thông tư và danh dự nhà nước

Hoàng Hoành Sơn Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của … Continue reading

Posted in Quản lý nhà nước | Leave a comment