5/05/2019
Trang Đầu » Ba Sàm

Chào mừng Ba Sàm trở về với cuộc sống

Chúc mừng BẠN ra khỏi chiếc lồng sắt nhỏ.

Hy vọng Anh Ba Sàm lại phục sinh.

Bauxite Việt Nam

Tổng hợp hình ảnh từ hai trang FB: Vũ Thư Hiên Võ Văn Tạo